ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2ου Εθνικού Συνεδρίου “Αστική και Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Καλαμάτα Οκτώβριος, 2024

 

1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε να συμμετέχετε στο 2ο Εθνικό Συνέδριο με τίτλο “Αστική και Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη”, το οποίο αποτελεί συνδιοργάνωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Σύρου.
Τo 2ο Εθνικό Συνέδριο με τίτλο “Αστική και Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη” στοχεύει στην παρουσίαση και τη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων και Περιφερειών σε παγκόσμιο. Βασικό ζητούμενο είναι η παρουσίαση σχετικών ερευνών υπό το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι θεματικές ενότητες οργανώνονται με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εκ των πραγμάτων είναι και βασικοί πυλώνες της Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ο κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες εμπεριέχει και τις υποκατηγορίες του, οι οποίες με λεπτομέρεια αποτυπώνονται μέσω των θεματικών ενοτήτων των σχετικών με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ένα από τα βασικά ερευνητικά ζητούμενα των υπόψη Εθνικών Συνεδρίων είναι το περιβάλλον και η διαχείρισή του. Διότι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει συνολική βιωσιμότητα ενός τόπου, χωρίς την εξασφάλιση της πρωταρχικής και αναγκαίας συνθήκης γι’ αυτό, που είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στα Εθνικά Συνέδρια συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, του νερού, η ηχορύπανση, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η προστασία της φύσης.
Όμως, η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος επηρεάζεται σε καθοριστικό βαθμό και από τη διαχείριση της ενέργειας, καθώς αυτή είναι η βασική υπεύθυνη για την υποβάθμιση της ατμόσφαιρας και κατ επέκταση της γης και του νερού. Ταυτόχρονα, τόσο η παγκόσμια κοινότητα, όσο και η Ε.Ε. έχουν προσανατολιστεί σε μία προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα της παραγωγής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε οι περιφέρειες να καταστούν βιώσιμες και αυτόνομες, όπως σε όλους τους άλλους τομείς (οικονομία, γεωργία, πολιτισμό κ.ά.) και στον ενεργειακό. Εκτός, λοιπόν, από τα θέματα του περιβάλλοντος, της προσπάθειας για ομαλό εφοδιασμό και εξοικονόμηση ενέργειας, το ενδιαφέρον των Εθνικών Συνεδρίων στρέφεται και σε ερευνητικές εργασίες σχετικές με την εξασφάλιση και αύξηση της παραγόμενης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Η βιωσιμότητα μιας πόλης και μιας περιφέρειας καθορίζεται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό και από τα κοινωνικά δεδομένα, από την ανθρώπινη αλυσίδα, τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και την οικονομική τους κατάσταση. Επίσης, η κοινωνικο-οικονομική συνοχή οδηγεί στην άρση των κοινωνικών διακρίσεων, της εγκληματικότητας και της ανεργίας, επηρεάζει ταυτόχρονα τον χωροταξικό διαχωρισμό που προκύπτει από τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και που αντανακλάται στο χώρο. Η ενίσχυση και των τριών τομέων παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) και η εξασφάλιση του εργασιακού αγαθού, που εκ των πραγμάτων αποτελεί βασική συνιστώσα της περιφερειακής ανάπτυξης, συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας περιφερειακών περιοχών και πόλεων που αντιμετωπίζουν την παρακμή. Επομένως, τα υπόψη θέματα εντάσσονται στα ενδιαφέροντα των Εθνικών Συνεδρίων και συμπεριλαμβάνονται στα τελικά προγράμματα.
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, τα Εθνικά Συνέδρια δίνουν έμφαση και στον πολιτισμό, εφόσον αναμφισβήτητα αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται θεματικές σχετικές με τις υλικές και άυλες μορφές του πολιτισμού ενός τόπου, όπως των μνημείων, των παραδοσιακών συνόλων, των εθίμων, των τοπικών εορτών κ.ά. Σημασία δίνεται σε έρευνες που στοχεύουν στην προσπάθεια για ανάδειξη όλων αυτών των στοιχείων του πολιτισμού, αλλά και στις αναπλαστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Τα προγράμματα ανάπλασης περιλαμβάνουν και άλλους στόχους εκτός από τη συντήρηση και διατήρηση των μνημείων ενός τόπου, όπως την ανάμειξη των χρήσεων γης και την επαναχρησιμοποίηση χώρων που κατά το παρελθόν αποτελούσαν ζωντανά και χρηστικά σημεία του. Όλες οι παραπάνω δράσεις συμβάλουν στην ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών και συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες των Εθνικών Συνεδρίων.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, τον Οκτώβριο του 2023. Όλες οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και θα δημοσιευτούν στο Επιστημονικό Περιοδικό “Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον, Πολιτισμός, Οικονομία, Κοινωνία” (www.sdct-journal.gr) (ISSN: 2241-4002).

2) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
– Γενικά θέματα και θεωρία αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης
– Βιώσιμες πόλεις και περιφέρειες
– Η συμβολή του περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών (φυσικό περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων και νερού, αποχετευτικά συστήματα κ.ά.)
– Προστασία του κλίματος σε αστικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
– Παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, θαλάσσια ζωή και βιώσιμη ανάπτυξη
– Χρήση και πηγές ενέργειας στις πόλεις και τις περιφέρειες και βιώσιμη ανάπτυξη (στον κτιριακό και οικιακό τομέα, θέρμανση και ψύξη, εξοικονόμηση ενέργειας, στις μετακινήσεις και μεταφορές)
– Η συμβολή της οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών
– Τομείς παραγωγής και Ανάπτυξη (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)
– Επιχειρηματικότητα σε αστικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
– Καινοτομία και βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
– Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή στις πόλεις και τις περιφέρειες
– Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών
– Υλικός και άϋλος πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη (ιστορικές πόλεις, μνημεία, ήθη, έθιμα κ.ά.)
– Έργα και συστήματα υποδομής στις πόλεις και τις περιφέρειες και βιώσιμη ανάπτυξη
– Η συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών
– Νέες τεχνολογίες στις πόλεις και τις περιφέρειες και ανάπτυξη
– Η συμβολή της εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών (υποδομές και συστήματα εκπαίδευσης)
– Η συμβολή των κοινωνικών θεμάτων στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών (κοινωνικές υποδομές, φτώχεια, υγεία, κοινωνική ανισότητα, ισότητα των φίλων, ανεργία)
– Η συμβολή της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των θεσμών στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών
– Η συμβολή της συνεργασίας στη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και περιφερειών

3) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ρόϊδω Μητούλα (Conference Organization Manager)
Παναγιώτα Καραμέτου (Communication Officer)

Άγγελος Παπαβασιλείου, υπ.Δρ.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γεώργιος Νάστος, υπ.Δρ.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μαρία Δερβέντη, υπ.Δρ.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σωτήρης Κάβουρας, υπ.Δρ.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δημήτρης Πετρίδης, υπ.Δρ.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

4) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αμπελιώτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών
Μητούλα Ρόιδω, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Στεφάνου Ιωσήφ, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Κωστάκης Ιωάννης, Επ.Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Οικονόμου Αγησίλαος, Δρ.ΕΜΠ
Αγγελίδης Μηνάς, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ
Αστάρα Όλγα-Ελένη, Επ.Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου
Βερέμης Θάνος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γοσποδίνη Αναστασία-Ασπασία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δημέλη Δέσποινα, Αν.Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης
Crescenzi Edith, Prof. Ecole d’ Archi. Paris La Villette
Ζερεφός Χρήστος, Ομ.Καθηγητής Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Καλαντώνης Πέτρος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καπετανάκη Μπριατσούλη Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπισημίου Αιγαίου
Καραγιάννης Στέφανος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Κοκκώσης Χάρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοσμόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Λαγός Δημήτρης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μανώλα Μαρία, Αν.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Lettinga Gatze, Em. Professor Wageningen University Netherland
Μιχαλακέλης Χρήστος, Αν.Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Μπεριάτος Ηλίας, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μωραϊτης Κώστας, Ομ.Καθηγητής ΕΜΠ
Παναγιωτόπουλος Θέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πανέτσος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Παπαγρηγορίου Αριστείδης, Αν.Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Παταργιάς Παναγιώτης, Ομ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Pinagli Gabriela, Professor Universita di Fitenze
Rimbert Sylvie, Professor Universite L. Pasteur Strasbourg
Robin Cristelle, Professor Ecole d’ Archi Paris La Vilette
Σαμαράς Νίκος, Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σαρδιανού Ελένη, Αν.Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Σερράος Κώστας, Καθηγητής ΕΜΠ
Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σταθακόπουλος Πάνος, Ομ.Καθηγητής ΑΠΘ
Σωτηροπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τουλιάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Tramonti Ulisse, Professor Universita di Firenze

Τριποδάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Χατζόπουλος Βασίλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Ψυχάρης Γιάννης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστήμιο

5) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν online περιλήψεις 250-300 λέξεων. Σημαντικό είναι να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ που αναφέρεται στη συνέχεια. Η περίληψη θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, το στόχο, την έρευνα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ευρύματα της εργασίας. Η περίληψη που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, το φορέα/ίδρυμα του συγγραφέα, το email του και έως 7 λέξεις κλειδιά. Οι περιλήψεις που θα γίνουν αποδεκτές, θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Παρακαλούμε, υποβάλετε την περίληψή σας σε αρχείο word (όχι pdf αρχείο) μέσω του online συστήματος υποβολής:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  6) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Παρακαλούμε, υποβάλετε το πλήρες κείμενο της εργασίας σας σε αρχείο word (όχι pdf αρχείο) μέσω
  του online συστήματος υποβολής (δείτε το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   7) ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
   Το κόστος της εγγραφής των συμμετεχόντων περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο Συνέδριο, την παρακολούθηση όλων των θεματικών ενοτήτων, τα γεύματα και τα διαλείμματα καφέ. Το κόστος της εγγραφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων.
   Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν στο Συνέδριο. Σημειώνεται ότι η υποβολή εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη ως εγγραφή.
   Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της κατάθεσης στην τράπεζα + e-mail αποδεικτικού πληρωμής.
   Στην κατάθεση θα πρέπει να φαίνεται το όνομά σας μαζί με “……2ο Εθνικό Συνέδριο με τίτλο “Αστική και Περιφερειακή Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

   Παρακαλούμε καταθέστε το ποσό της εγγραφής σας στο Συνέδριο στον παρακάτω λογαριασμό του Συνεδρίου:
   IBAN: GR41 0172 0380 0050 3811 0004 741
   Στη συνέχεια, στείλτε με email την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας στο: info@openaircities.org
   Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και παραλειφθεί η απόδειξη πληρωμής, θα σας σταλλεί σχετικό email επιβεβαίωσης.
   Το κόστος της εγγραφής για κάθε κατηγορία αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
   Κόστος Εγγραφής μέχρι 15 Ιουλίου (έγκαιρη εγγραφή) 100 €
   Κόστος Εγγραφής μετά τις 16 Ιουλίου (εκπρόθεσμη εγγραφή) 120 €
   Φοιτητές/Υποψ.Δρ. 80 €
   Η εγγραφή δίνει πρόσβαση στις παρακάτω δραστηριότητες:
   – Συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα του Συνεδρίου
   – Φάκελο του Συνεδρίου.
   – Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου

   8) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
   15 Ιουνίου 2024 – Υποβολή Περιλήψεων
   30 Ιουνίου 2024 – Επιστολή Αποδοχής Περιλήψεων
   31 Ιουλίου 2024 – Εμπρόθεσμη Εγγραφή
   1 Αυγούστου και μετά – Εκπρόθεσμη Εγγραφή
   20 Αυγούστου 2024 – Ανακοίνωση του Προγράμματος
   Οκτώβριος, 2024 – Εργασίες Συνεδρίου
   Δεκέμβριος 31, 2024 – Υποβολή των τελικών εργασιών
   Ιανουάριος, 2024 – Δημοσίευση των Πρακτικών του Συνεδρίου στο www.sdct-journal.gr

   9) ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
   Όλες οι επιστημονικές εργασίσίες πρέπει να είναι πρωτότυπες, οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση, αναθεώρηση και έκδοση.
   Πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και η έκτασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 6.000 – 8.000 λέξεων περίπου, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό διάστημα, με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της σελίδας. Τα περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.
   Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την ιδιότητα τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
   Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν μια περίληψη (250-300 λέξεις) και ένα σύνολο λέξεων – κλειδιών (μέχρι 7)
   Ακολούθως, θα πρέπει να υπάρχει η εισαγωγή, τα κεφάλαια της εργασίας, τα συμπεράσματα και οι αναφορές.
   Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
   Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά times new roman, μέγεθος 12pt, κανονικό, σε μία ενιαία στήλη, με πλήρη στοίχιση.
   Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες και τα σχήματα τοποθετούνται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες αναφέρονται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι απεικονίσεις (χάρτες, γραφήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.).

   Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.
   Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των συγγραφέων ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης. Για παράδειγμα: (Smith και Jones, 1995).
   Στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων συγγραφέων αναφέρεται το πρώτο επίθετο ακολουθούμενο από το κ.ά. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος του κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων (στην πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δημοσίευσης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του βιβλίου, τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς και, στην περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό οίκο.
   Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

   10) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
   Η παρουσίαση των εργασιών διαρκεί 15 λεπτά. Ένας τουλάχιστο από τους συγγραφείς θα πρέπει να παρουσιάσει την εργασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις power point θα πρέπει να αποσταλλούν στην Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

   11) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 20 Αυγούστου 2024

   12) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
   Καλαμάτα

   13) ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
   Θα ανακοινωθεί σύντομα

   14) ΔΙΑΜΟΝH
   Το κόστος της εγγραφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων.
   Προκειμένου να ρυθμίσετε τη διαμονή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες:
   www.booking.com
   www.airbnb.com
   www.kayak.com
   Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή έχει ρυθμίσει ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία.
   Θα ανακοινωθούν σύντομα.

   15) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

   Θα ανακοινωθούν σύντομα.

   16) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα δημοσιευτούν στο Επιστημονικό Περιοδικό “Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον, Πολιτισμός, Οικονομία, Κοινωνία” (www.sdct-journal.gr) (ISSN: 2241-4002). 

   www.sdct-journal.gr

   17) ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ – ΣΠΟΝΣΟΡΕΣ

   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
   Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
   Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
   Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

    

    

    

   Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

   Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
   Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

    

   Ινστιτούτο Σύρου